സ്റ്റിയറിങ്ങ് കമ്മിറ്റി

 

 

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്റ്റിയറിങ്ങ്   കമ്മിറ്റി

13

 

എ അരവിന്ദന്‍

പ്രസിഡണ്ട്

 

14 14 14 health
സൗദാ ബീവി മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്‌ഖാന്‍ എം ടി മഞ്ജിത.കെ അഡ്വ.ജോസഫ് മാത്യു
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പെഴ്സണ്‍ വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പെഴ്സണ്‍ ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
 

 

sec
                                                          ഫവാസ്ഷമീം ടികെ

                   സെക്രട്ടറി