സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി

 

 

സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

1

 

14

 

8

 

health

 

സൗദാ ബീവി

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്    കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍

മുഹമ്മദ്അയ്യൂബ് ഖാന്‍ എംടി

വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്    കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

മഞ്ജിത .കെ

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്   കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍

അഡ്വ.ജോസഫ്‌മാത്യു

ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍