വാര്‍ത്തകള്‍ http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/news.xml ml നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 2023-24 16-11-2023 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/137 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 2023-24 16-11-2023 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-15T06:19:57+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 11/15/2023 - 11:49</span> Wed, 15 Nov 2023 06:19:57 +0000 thamarasserygp 137 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/137#comments Take A Break - ഉദ്ഘാടനം-20-11-2023 രാവിലെ 11 മണിക്ക് http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/136 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Take A Break - ഉദ്ഘാടനം-20-11-2023 രാവിലെ 11 മണിക്ക്</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-11-15T06:10:51+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 11/15/2023 - 11:40</span> Wed, 15 Nov 2023 06:10:51 +0000 thamarasserygp 136 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/136#comments സിറ്റിസണ്‍ ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/134 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">സിറ്റിസണ്‍ ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-06-08T09:28:25+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 06/08/2023 - 14:58</span> Thu, 08 Jun 2023 09:28:25 +0000 thamarasserygp 134 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/134#comments ഹരിതസഭ - മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/133 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ഹരിതസഭ - മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനം</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-06-08T08:56:42+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 06/08/2023 - 14:26</span> Thu, 08 Jun 2023 08:56:42 +0000 thamarasserygp 133 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/133#comments താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ‌യത്ത് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/122 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ‌യത്ത് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-04-28T13:26:52+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 04/28/2022 - 18:56</span> Thu, 28 Apr 2022 13:26:52 +0000 thamarasserygp 122 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/122#comments പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് - കരട് ബൈലാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/113 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് - കരട് ബൈലാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-18T12:57:44+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 06/18/2021 - 18:27</span> Fri, 18 Jun 2021 12:57:44 +0000 thamarasserygp 113 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/113#comments വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2021-22 വികസന സെമിനാര്‍ 24-02-21 ന് http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/112 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2021-22 വികസന സെമിനാര്‍ 24-02-21 ന്</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-17T08:58:23+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 02/17/2021 - 14:28</span> Wed, 17 Feb 2021 08:58:23 +0000 thamarasserygp 112 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/112#comments ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച്  താമരശ്ശേരി http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/111 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച്  താമരശ്ശേരി</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-17T08:48:56+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 02/17/2021 - 14:18</span> Wed, 17 Feb 2021 08:48:56 +0000 thamarasserygp 111 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/111#comments മാലിന്യ സംസ്കരണം -മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി സെന്റര്‍ (എം സി എഫ് )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/47 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">മാലിന്യ സംസ്കരണം -മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി സെന്റര്‍ (എം സി എഫ് )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-03-09T08:16:45+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 03/09/2019 - 13:46</span> Sat, 09 Mar 2019 08:16:45 +0000 thamarasserygp 47 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/47#comments താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ സന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാമയോജന (സാഗി ) പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/43 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ സന്‍സദ് ആദര്‍ശ് ഗ്രാമയോജന (സാഗി ) പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/ml/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thamarasserygp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-03-04T12:11:31+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 03/04/2019 - 17:41</span> Mon, 04 Mar 2019 12:11:31 +0000 thamarasserygp 43 at http://thamarassery.lsgkerala.gov.in http://thamarassery.lsgkerala.gov.in/index.php/ml/node/43#comments