വിലാസം

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
താമരശ്ശേരി പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് ജില്ല
പിന്‍. 673573
ഫോണ്‍ - 04952222252
ഇ-മെയില്‍ - thamarasserygp@gmail.com