സ്റ്റിയറിങ്ങ് കമ്മിറ്റി

 

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്റ്റിയറിങ്ങ്   കമ്മിറ്റി

12

പ്രസിഡണ്ട്

 

1

 

14

 

8

 

13

 

സൗദാ ബീവി മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്‌ഖാന്‍ എം ടി മഞ്ജിത.കെ എ.അരവിന്ദന്‍

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍

 

 

sec

  ബിന്ദു ഐ എസ്

   സെക്രട്ടറി