വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 2020-21

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 3 - തെങ്ങുകൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 5 - കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈ വിതരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 6 - ഇടവിള കൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 17 - നെല്‍ കൃഷി പ്രോല്‍സാഹനം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 18 - പോഷകത്തോട്ടം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 19 - സുഫലം -ഫലവൃക്ഷ തൈ വിതരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 42 - വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 43 - കൂമ്പ് ചീഞ്ഞ തെങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റല്‍‌

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 56 - വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 66 - മുട്ടക്കോഴി വിതരണം എസ് സി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 67 - മിനറല്‍ മിക്സ്ചര്‍ വിരമരുന്ന് വിതരണം

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 106 - എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 107 - എസ് സി വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്  കട്ടില്‍

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 313 - മഴമറ കൃഷി

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍ 316 - കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ വിളകളുടെ പ്രോല്‍സാഹനം