വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2021-22 വികസന സെമിനാര്‍ 24-02-21 ന്

Posted on Wednesday, February 17, 2021

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2021-22 രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാര്‍ 24-02-2021 ന് താമരശ്ശേരി വ്യാപാര ഭവന്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.