പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് - കരട് ബൈലാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു

Posted on Friday, June 18, 2021

09-06-2021 തിയ്യതിയിലെ 5 ാം നമ്പര്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്   കരട് ബൈലാ അംഗീകരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും 30 ദിവസത്തിനകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണ്ടതാണ്.