താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ‌യത്ത് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്