നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 2023-24 16-11-2023 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.