മാലിന്യ സംസ്കരണം -മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി സെന്റര്‍ (എം സി എഫ് )ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Posted on Saturday, March 9, 2019

MCF

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനുളള ഷെഡ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.ഹാജറ കൊല്ലരുകണ്ടി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.