വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ 1996 മുതല്‍ 2021-22 വരെ