സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി

 

 

സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

16

 

14

 

8

 

 

13

 

ഖദീജ സത്താര്‍

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്    കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍

എം.പി. അയ്യൂബ് ഖാന്‍

വികസന സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്    കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

മഞ്ജിത .കെ

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ്   കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍

എ അരവിന്ദന്‍

ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍