ജനസമക്ഷം

പൌരാവകാശ രേഖ
 
സേവനാവകാശ നിയമം
 
നീര്‍ത്തടാധിഷ്ടിത വികസന റിപ്പോര്‍ട്ട്
 
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

 
2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

 
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2019-20
2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

 
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2021-22

 
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2022-23

 
 
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2023-24

 
 
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
 
പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
 
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി
 
വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്
 
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക
 
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്
 
ഡാറ്റാബാങ്ക്

 
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

 
അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടിക