വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2022-23 - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍