ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെ പോയവര്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന്‍ പ്രകാരം കണ്ടെത്തിയ  അര്‍ഹതപ്പെട്ടവരുടെ കരട് പട്ടിക